Technické informace

Typy cihel

Lícové cihly vyráběné z keramických jílů jsou výrobky ostře pálené za vysokých teplot přes 1000°C. Vyznačují se nízkou nasákavostí, mrazuvzdorností, tepelnou a zvukovou izolací, stálobarevností, širokým spektrem barev a textur povrchu. Jejich pevnost je vyšší než u nosného zdiva a také nasákavost je nižší než u nosného zdiva nebo omítky. Vzhledem k těmto svým vlastnostem je možno lícové cihly použít k rozmanitým účelům jak v exteriéru tak interiéru. V exteriéru je jejich použití  nejrozšířenější jako finální úprava fasády objektu a v tomto ohledu patří mezi nejkvalitnější technologie. Současně je možno lícové cihly použít i pro oplocení pozemku nebo pro různé prvky zahradní architektury. V interiéru se lícové cihly používají pro vyzdění příček, barových pultů, kleneb, krbů, obložení komínů a jsou tak výrazným architektonickým prvkem.
Obkladové pásky z lícových cihel mají shodné vlastnosti jako cihly, kromě tepelně izolačních vlastností a pevnosti (vzhledem ke své tloušťce), a proto jejich použití má převážně dekorativní charakter. Vyrábějí se buď odříznutím lícových ploch ražených lícových cihel (pásky ražené) nebo tažením z vakuového lisu (pásky tažené, klinker). Obkladové pásky je možno použít ke stejným účelům jako lícové cihly. Ke všem páskům jsou dodávány i pásky rohové.

Pozn. Vzhledem k přírodní povaze používaných materiálů a technologii výroby mohou vzniknout drobné rozdíly v barvě, textuře nebo rozměrech cihel a pásků mezi jednotlivými výrobními šaržemi, z čehož mohou také vyplynout drobné barevné rozdíly mezi předváděnými vzorky a dodaným zbožím.

Na základě způsobu výroby rozlišujeme tyto typy lícových cihel:

Ražené lícové cihly

Jsou strojně vyráběné cihly, kdy je cihlářská hmota ražena do speciálních vypískovaných forem, které mají velikost dle požadovaného formátu cihly. Následně jsou cihly sušeny a poté vypalovány při teplotě kolem 1100°C. Ražené lícové cihly jsou vždy plné (bez děrování) a mají lícové (pohledové) všechny čtyři strany. Tyto cihly se vyznačují velkou škálou barevných odstínů, menší rozměrovou přesností, povrchová textura je hrubá, nerovná s různými více či méně velkými a hlubokými „vráskami“ což je předností těchto cihel. Vzhledem k technologii výroby a tím dané struktuře střepu mají tyto cihly nasákavost cca 9-18% m/m a menší pevnost (20 N/mm2). Na základě toho je však umožněno nasáklé vodě, že dochází k jejímu rychlejšímu a jednoduššímu odpaření. Zároveň není v cihle velké vnitřní pnutí, čímž  je dána jejich větší odolnost proti mrazu při častém střídání denních a nočních teplot v zimním období.

Tažené lícové cihly

Jedná se také o strojně vyráběné cihly. V tomto případě je však cihlářská hmota pod vysokým tlakem vytlačována šnekovým lisem ve formě nekonečného kvádru, který je řezán na požadovaný formát cihly. Povrchová textura cihel je vytvářena ještě před řezáním pomocí různých válečků. Cihly jsou následně sušeny a vypalovány při teplotě kolem 1100°C. Tažené lícové cihly jsou většinou děrované (možno vyrobit i plné) a lícovou úpravu mají pouze ze tří stran, jedné podélné a dvou bočních. Vzhledem k technologii  výroby mají tažené lícové cihly  větší rozměrovou přesnost, pevnost v tlaku přes 30 N/mm2 a nasákavost v rozmezí 6-8% m/m. Povrchová textura může být hladká, pískovaná, škrábaná či ve formě stromové kůry.

Lícové cihly Klinker

Tento typ cihel je vyráběn shodným způsobem jako cihly tažené s tím rozdílem, že cihlářská hmota je šnekovým lisem vytlačována pod větším tlakem a po sušení jsou cihly vypalovány za vyšší teploty kolem 1200°C. Tím mají cihly vyšší pevnost a nasákavost do 6% m/m. Jejich povrchová textura je převážně hladká nebo jen málo škrábaná či vrásčitá. Zároveň se nevyznačují takovou barevnou škálou.

Ručně vyráběné lícové cihly

Jak již název vypovídá, jedná se o zcela ruční formování lícové cihly. Tyto cihly mají nejmenší rozměrovou přesnost a výsledný efekt vypadá jako by se jednalo o staré, již použité cihly. Jsou určeny pro specifické stavby a patří mezi nejdražší typy mezi lícovými cihlami.

Zdění, spárování, kotvení obezdívky z lícových cihel:

Uvedené technické informace jsou pouze základní. Pro podrobnější informace či řešení problémů při realizaci nás kontaktujte.

Pozn. Pro zdění lícových cihel používejte pouze speciální malty k tomu určené (např. QUICK-MIX V.O.R.) zabránite tak tvorbě nežádoucích výkvětů a zajistíte plnohodnotné spojení mezi maltou a cihlou. Zároveň je nutno dodržet stanovený postup přípravy malty uvedený výrobcem!

Zdění

Pro správné a kvalitní provedení obezdívky z lícových cihel je důležité nejprve přesně výškově zaměřit a usadit první vrstvu lícových cihel. Poté velice přesně vyzdíme protilehlé rohy do výše 4-5 řad a následně pokračujeme se zděním vnitřího pole. Malta se nanáší v silnější vrstvě než při klasickém zdění. Při usazování cihly vytlačenou maltu opatrně ze spár seřízneme lžící tak, abychom nezašpinily lícové plochy cihel. Po celou dobu zdění dodržujeme šířku spár, která se obecně doporučuje 10-12 mm pro ložné (vodorovné) i styčné (svislé) spáry. Ložné i styčné spáry musí být zcela vyplněny maltou, aby bylo zabráněno vniknutí vody do spár a tím zamezení snížení odolnosti proti mrazu, účinkům deště či vzniku výkvětů. K zajištění rovnoměrného barevného vzhledu obezdívky doporučujeme cihly odebírat z více palet současně a šikmo směrem dolů. Při zdění dvouvrstvého lícového zpa se vzduchovou mezerou s použitím tepelné izolace nebo bez, je nutné pro zajištění správné funkčnosti vzduchové mezery v první  řadě vytvořit větrací otvory. Tyto otvory se jednoduše vytvoří nevyplněním styčných spár maltou. Otvory mají odstup 60-70 cm. Odvětrávání je zajištěno buď do střešního pláště, nebo se větrací otvory vytvoří stejným způsobem v předposlední řadě obezdívky. Po dokončení zdění provedeme mechanické očištění lícového zpa od zbytků malty.

Spárování

Při zdění námi doporučenými maltami (QUICK-MIX V.O.R.) se zdí a spáruje současně. Odpadá tak následné spárování, což vede k ušetření času a tím i vynaložených nákladů. Spáry se upravují ihned po zavadnutí malty do požadovaného tvaru (nejčastěji do oblouku) a povrchu (hladká nebo škrábaná) pomocí speciální spárovačky, dřevěného kolíku nebo kouskem gumové hadice, aby spára byla zapuštěná cca 2-4 mm za hranou cihly. Při zdění z cihel typu klinker nebo z tažených cihel by spára měla být zároveň s hranou pásku. Při úpravě spár se nesmí používat voda pro vyhlazení, neboť by mohlo dojít k barevným rozdílům spárovací malty. Po dokončení a zaschnutí malty se provede mechanické očištění od zbytků spárovací malty. Barva spár je dána konzistencí použité malty a také způsobem úpravy spár. Spáry je třeba upravovat při stejně zavadlé maltě.

Obecné zásady

Zdění a spárovaní se zásadně neprovádí za nepříznivého počasí a při poklesu teplot pod +5°C. Při každém dlouhodobějším přerušení práce nebo při nepříznivém počasí (vytrvalý déšť, mlha, prudké sluneční záření) je nutno čerstvě vyzděné a vyspárované plochy chránit zakrytím před těmito vnějšími vlivy až do doby řádného vyzrání.
Při přípravě zdící a spárovací malty V.O.R. je bezpodmínečně nutno pro správné dosažení požadovaných vlastností dodržet postup stanovený výrobcem, který je uveden na každém balení. Maltu je třeba rozmíchat vždy se stejným množstvím záměsové vody. Zároveň je zakázáno přidávat do těchto směsí jakékoliv přísady nebo přípravky. Záměsová voda musí být vždy čistá. Nádoby pro přípravu a pracovní nářadí nesmí být znečištěny ničím co obsahuje vápno nebo cement. Zdící a spárovací maltu, která je částečně zavadlá již nepoužívejte ani nepřidávejte dodatečně vodu k rozmíchání. Dodržením těchto zásad zabráníte případnému vzniku pozdějších problémů se spojením malty a lícových cihel, barevnými rozdíly spár nebo výkvěty na povrchu cihel.

Kotvení

Kotvení je důležité pro zajištění stability obezdívky z lícových cihel. Pro kotvení se používají dva typy kotevních prvků (doporučujeme výrobky firmy HALFEN disponující kompletním programem pro lícové zdivo)

I. Spony
slouží k propojení jednotlivých vrstev sendviče a zajišťují statickou stabilitu lícového zdiva v horizontálním směru

Spony pro lícové zdivo typ HALFEN LSA-DW pro dodatečné kotvení, LSA-W pro souběžné zdění nosné a lícové zdi, HEA pro porobeton a HPV-L pro porobeton popř.  nosné zdi ze dřeva

   - provedení z nerezové oceli A4 zaručuje neomezenou životnost
   - jsou opatřeny příchytkami pro upevnění tepelné izolace a kroužkem pro odkapávání kondenzátu
   - malý průměr (4 mm) zabraňuje vzniku tepelných mostů

Osazování spon:

Spony se osazují v řadách po 250 mm (tři řady cihel) a je nutné aby ve vodorovném směru byl odstup max. 750 mm, přičemž rozmístění je takové, že horní spona je uprostřed mezi spodními sponami (viz obrázek). Vedle otvorů, dilatačních spár a na krajích se přidávají 3 ks/bm. Konkrétní postup osazení jednotlivých spon do nosné a lícové zdi je závislý na typu spony.  

Pozn. Uvedený typ spon je určen pro obvodové zdivo z keramických cihelných bloků nebo betonu. Typy spon pro různá použití a vyložení jsou samozřejmě k dispozici a na vyžádání Vám poskytneme informace.

II. Kotvy
konzolové kotvy slouží k zachycení vlastní váhy vrstev lícového zdiva a jejich přenesení do pláště budov (římsy, dilatace) nebo na ostění (překlady), kotvy je také nutno použít při zdění lícových cihel u vícepodlažních budov, kdy je nutné vytvořit plochy pro přenos svislého zatížení do pláště budov ve více úrovních nad sebou.

     konzolové kotvy typ HALFEN HK4

 • provedení z nerezové oceli A4 zaručuje neomezenou životnost
 • velká možnost rektifikace +- 3,5 cm
 • různé varianty pro veškeré vyložení
 • rozdělení kotev dle stupňů zatížení na 3,5 KN, 7,0 KN a 10,5 KN umožňuje zvolit hospodárné řešení pro každý případ zachycení lícových vrstev

Překlady

Jako překlady otvorů se nejčastěji používají tyto 3 typy:

1) Překlad zavěšený na kotvách

Jedná se o železobetonový prefabrikát vyztužený betonářskými pruty dle požadovaného stupně zatížení s připevněnými závěsnými úhelníky HALFEN FSW (typ dle délky a  zatížení překladu), který je z pohledové strany tvořen rohovými obkladovými pásky z lícových cihel. Vytvořený prefabrikát je zavěšen za úhelníky FSW do ložné spáry lícového zdiva a poté je pohledová strana oblepena rohovými pásky. Překlad je po zavěšení nutno podepřít do okamžiku řádného vyzrání malty ve spárách nad překladem. Tyto překlady je možno použít do maximální délky 4 m. Delší překlady nebo s požadavkem vyššího stupně zatížení je nutno řešit použitím konzolových kotev HALFEN HK4 pro prefabtrikované překlady.

2) Překlad uložený na zdi

Tento typ překladu je možno vyrobit oblepením keramického stavebního překladu nebo železobetonového prefabrikátu (shodný s typem 1) bez závěsných úhelníků FSW. Takto připravené překlady se uloží na lícové zdivo a pohledová strana se vytvoří oblepením rohovými pásky, přičemž délka překladu se na každé straně prodlouží o dva pásky.

Delší překlady nebo překlady s větším zatížením je nutno řešit použitím konzolových kotev HALFEN HK4 pro prefabrikované překlady.

3) Překlad průběžný (uložený, zavěšený)

Uložený průběžný překlad je tvořen nerezovým úhelníkem HALFEN HW-90 který tvoří pohledovou spodní stranu překladu a je uložen na lícovém zdivu. Překlad zavěšený je tvořen kotvami HK4 a závěsnými podložkami. Spodní pohledová strana je z lícových cihel.

 

Lepení obkladových pásků 

Pozn. Pro lepení obkladových pásků z lícových cihel používejte pouze speciální lepidla a spárovací maltu k tomu určené (doporučujeme výrobky QUICK-MIX) zabráníte tak možným pozdějším problémům

Obkladové pásky je možno lepit přímo na zdivo, jádrovou omítku nebo na kontaktní zateplovací systém. V případě lepení přímo na zdivo stačí aby byl povrch bez větších nerovností, zbaven prachu a nečistot. Při lepení na omítku platí stejná pravidla avšak navíc omítka musí být  dostatečně vyzrálá (vlhkost nesmí překročit 4%) a musí splňovat příslušné technické normy, především přídržnost k podkladu (min. 0,18 Mpa) a složení. Pokud se jedná o starší omítku, je potřeba nanést penetraci pro zajištění dokonalé přilnavosti lepidla.

V případě lepení pásků na kontaktní zateplovací systém je nezbytně nutné tento systém dostatečně staticky zajistit upevněním do nosné konstrukce obvodového pláště navýšením počtu hmoždin s ocelovým šroubovacím trnem oproti normálnímu počtu (tzn. 8-10 ks/m2). Kotevní délka je závislá na typu obvodové zdi.  Po přilepení izolačních desek a zatvrdnutí lepicí stěrky se nanese první výztužná vrstva tvořená lepicí stěrkou s vloženou armovací sítí (perlinka), po částečném zavadnutí (cca 0,5 h) se provede ukotvení desek výše uvedeným počtem hmoždin tak, aby talíř hmoždiny byl zapuštěn ve výztužné vrstvě. Po řádném zatvrdnutí (5-7 dní) se nanese druhá výztužná vrstva ve stejném složení jako první. Po vyzrání a vyschnutí druhé výztužné vrstvy (5-7 dní) je možno začít se samotným lepením obkladových pásků.

Na takto připravený podklad se nanese svisle speciální lepidlo na obkladové pásky (např. QUICK-MIX RKS) zubovou stěrkou (č.7) a do připraveného lože se pokládájí obkladové pásky tak, aby byla dodržována jednotná šířka ložných i styčných spár (10-12 mm). Šířku spár je nutno průběžně kontrolovat. K zajištění rovnoměrného barevného vzhledu obkládaných ploch doporučujeme pásky odebírat z více palet současně. Vzhledem k vlastnostem speciálního lepidla je možno pásek ještě upravit do požadované polohy. Do spár vytlačené lepidlo odstraníme nebo zahladíme kovovou spárovačkou. Následně po zavadnutí lepidla provedeme spárování spárovací maltou (např. QUICK-MIX FM) a to tak, že nejprve ložné a poté styčné spáry  zcela vyplníme spárovací maltou (zabránění vniknutí vody do spár a tím zamezení snížení odolnosti proti mrazu, účinkům deště či vzniku výkvětů.) ve správné konzistenci (polosuchá) pomocí spárovačky z hladítka, prkýnka apod. Po nanesení spárovací malty a jejím částečném zavadnutí upravíme spáru do požadovaného tvaru (nejčastěji do oblouku) a povrchu (hladká nebo škrábaná) pomocí speciální spárovačky, dřevěného kolíku nebo kouskem gumové hadice, aby spára byla zapuštěná cca 2-4 mm za hranou pásku. Při použití pásků typu klinker nebo z tažených cihel by spára měla být zároveň s hranou pásku. Při úpravě spár se nesmí používat voda pro vyhlazení, neboť by mohlo dojít k barevným rozdílům spárovací malty. Taktéž je nuto spáru upravovat při stejně zavadlé maltě. Po dokončení a zaschnutí spárovací malty se provede mechanické očištění od zbytků spárovací malty.

Obecné zásady

Lepení a spárovaní se zásadně neprovádí za nepříznivého počasí a při poklesu teplot pod +5°C. Při každém dlouhodobějším přerušení práce nebo při nepříznivém počasí (vytrvalý déšť, mlha, prudké sluneční záření) je nutno čerstvě obložené a vyspárované plochy plochy chránit zakrytím před těmito vnějšími vlivy až do doby řádného vyzrání.

Při přípravě flexibilní lepicí malty RKS a spárovací malty QM-FM je bezpodmínečně nutno pro správné dosažení požadovaných vlastností dodržet postup stanovený výrobcem, který je uveden na každém balení. Maltu je třeba rozmíchat vždy se stejným množstvím záměsové vody. Zároveň je zakázáno přidávat do těchto směsí jakékoliv přísady nebo přípravky. Záměsová voda musí být vždy čistá. Nádoby pro přípravu a pracovní nářadí nesmí být znečištěny ničím co obsahuje vápno nebo cement. Lepidlo nebo spárovací maltu, která je částečně zavadlá již nepoužívejte ani nepřidávejte dodatečně vodu k rozmíchání. Dodržením těchto zásad zabráníte případnému vzniku pozdějších problémů se spojením lepidla, pásku a spárovací malty, barevnými rozdíly spár nebo výkvěty na povrchu pásků. 

Malty pro lícové zdivo

Jedná se o speciální malty určené ke zdění a současnému spárování lícových cihel. Zkracuje se tak celkový čas na provedení vyzdění lícových cihel, což v důsledku vede k úspoře finančních prostředků vynaložených na vyzdění. Při přípravě malty je nutno dodržet stanovený postup daný výrobcem!

Tyto malty jsou mrazuvzdorné, odolné proti vodě a účinkům deště. Neobsahují rozpustné soli jako klasické malty, čímž nedochází k tvorbě tzv.výkvětů (rozpustné soli obsažené v normálních maltách, ketré se dostaly vlivem vlhkosti ve zpu na povrch a po odpaření vody zůstaly ve formě krystalů). Spolu s odborně provedenou prací zajišťují dokonalé spojení s lícovými cihlami.

Menu

 • Nuths bont rood
  Nuths bont rood
 • Barok/Hoevestijl
  Barok/Hoevestijl
 • Bruin rustiek GS
  Bruin rustiek GS
 • Golborn
  Golborn
 • Pars blauw GS
  Pars blauw GS
 • Hamar
  Hamar
 • Malmo
  Malmo
 • Anfield
  Anfield
 • Herfst
  Herfst